Sr.No Name Designation Qualification
1 Mrs.Chavan Rohini Rajendra Principal M.A. B.Ed
2 Miss. More Ujwala Shashikant Vice Principal B.SC B.Ed
3 Mrs. Moolya Ashwini Satish TGT B.Ed
4 Mrs. Salunkhe Varsha Sameer PGT M.A B.Ed
5 Mrs. Matkar Ashwini Vishant TGT B.SC B.Ed
6 Miss. Rakshnda Rajendra Mohite COMPUTER B.SC
7 Mrs.Shinde Savita Deepak TGT B.Ed
8 Mrs. Pawar Tejshri Somnath PRT B.A D.Ed
9 Mrs. Mandowara Prabha Kuldeep PGT M.A B.Ed
10 Mrs.Deshmukhe Gouri Atul PRT B.A D.Ed
11 Mrs. Yadav Snehal Abhijeet COMPUTER B.SC
12 Mrs.Karande Akshata Nilesh PTL B.sc, B.P.Ed, M.P.Ed
13 Mrs. Newase Sonali Ravindra PRT B.A B.ED
14 Mrs. Anpat Sonali Ravindra PRT B.A B.ED
15 Mrs. Sawant Mayuri Shailesh COUNSELLOR B.C.A B.Ed
16 Mrs.Shende Avani Ajit TGT B.SC B.Ed , M.B.A (HR)
17 Mrs. Chavan Suvidyarani Sunil TGT B.E B.Ed
18 Mrs. Ghorpade Sonali Sopan TGT B.SC B.Ed(Appear)
19 Mrs. Bhosale Deepali Vikas PRT B.A. D.Ted
20 Mrs. Sawant Deepali Dipak PGT M.A D.Ted
21 Mrs. Chavan Kanchan Vinod PGT M.A B.Ed.
22 Mr. Kadam Aniket Vitthal PTL B.A B.P.Ed.
23 Mr. Ghodake Pratap Arvind Activity Teacher M.A.